Allfug logo

Teknisk info

Her finner du filer for nedlasting og annen teknisk informasjon
Datablad

Ta kontakt med Eva Varhaug.

Vedlikehold av fuger

Generelt
Det forutsettes at arbeidet er utført i henhold til anvisninger i teknisk datablad, samt at prosjektering og kontrollprosedyrer som er relevante for fuger er fulgt.

Periodisk ettersyn
Fuger skal undersøkes med jevne mellomrom for å sikre at funksjonskravene forsatt er oppfylt. De anbefales å utføre et periodisk ettersyn minst en gang i året, -gjerne oftere for spesielt utsatte fuger. Ettersynet dokumenteres i form av en tilstandsrapport som inneholder hovedopplysninger om fugen og en vurdering av den aktuelle tilstand.

Hovedopplysningene for fugene skal fylles ut av entreprenøren ved ferdigstillelse av fugeentreprisen. Datablad for de benyttede produktene bør vedlegges.

Rengjøring
Alminnelig rengjøring foretas med en myk klut fuktet med vann, eventuelt tilsatt litt mild såpe. Det anbefales å skylle godt med vann.

Lokale reparasjoner
Lokale reparasjoner foretas ved å fjerne de dårlige fugestrekningene og sørge for at kontaktflatene er omhyggelig rengjort, tørre og fri for olje og løse partikler. Deretter kan man etterfuge med samme type fugemasse som opprinnelig ble benyttet.

En primer vil redusere risikoen for at fugen løsner, det bør derfor alltid primes.

Andre produkter og materialer
Dersom det ønskes å benytte andre produkter enn de opprinelige, må de respektive leverandørene konsulteres om eventuelle spesielle forhåndsregler for å sikre korrekt utførsel. Overmaling bør unngås, eller kun foretas i samråd med fugelevrandøren. Silikonprodukter kan ikke overmales.

For øvrig henvises til våre tekniske datablad, og alminnelige salg- og leveringsbetingelser.